Algemene voorwaarden van: 

ENTERTAINIT! Satellietbaan 22C, 2181MJ, Hillegom, Zuid-Holland, Nederland

Inschrijfnummer K.v.K.: 62329367,  Btw nummer: NL001182327B30

Telefoon: 0651315764,  E-mail, Website: www.entertain-it.nl 

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst van koop en verkoop en/of huur en verhuur al dan niet in combinatie met (een overeenkomst van opdracht tot) het verrichten van (installatie)werkzaamheden van ENTERTAINIT!., gevestigd te Hillegom, hierna te noemen “de gebruiker”. 
 2. De koper respectievelijk de huurder respectievelijk de opdrachtgever wordt verder aangeduid als“de wederpartij”. 
 3. Diverse bepalingen in deze algemene voorwaarden zien op een natuurlijke persoon die handelt buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit. In deze bepalingen wordt de wederpartij aangeduid met de term “de consument”. 
 4. Onder’’aanbod’’wordt verstaan: ieder aanbod van de gebruiker, al dan niet in de vorm van een schriftelijke offerte. 
 5. Onder“schriftelijk”wordt verstaan: per brief, e-mail, fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld. 
 6. Onder“documenten”wordt verstaan: door de gebruiker en/of de wederpartij te verstrekken tekeningen, ontwerpen, berekeningen, handleidingen e.d. Dit kunnen zowel fysieke als digitale documenten betreffen. 
 7. Onder“informatie”wordt verstaan: zowel voornoemde documenten als overige (mondelinge) gegevens die de gebruiker en/of de wederpartij (moet) verstrekken. 
 8. Onder“zaken”wordt verstaan: apparatuur op het gebied van audio-, visuele en/of belichtingstechniek en aanverwante producten en onderdelen, zoals kabels, bevestigingsmaterialen e.d. welke de gebruiker in het kader van verkoop/verhuur aan de wederpartij levert of ter beschikking stelt. 
 9. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet. 
 10. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaling hiervan, geldt de Nederlandse tekst. 
 11. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen na- of deelbestellingen, vervolg- of deelopdrachten. 

Artikel 2: Aanbod 

 1. Tenzij in/bij een aanbod een geldigheidstermijn wordt vermeld, betreft dit een vrijblijvend aanbod. De gebruiker mag dit aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding herroepen. 
 2. Een samengesteld aanbod verplicht de gebruiker niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie/zaken tegen een overeenkomstig deel van de prijs of het tarief. 
 3. Indien het aanbod is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte informatie en deze informatie onjuist/onvolledig blijkt te zijn of naderhand wijzigt, mag de gebruiker de opgegeven prijzen, tarieven en/of (op)levertermijnen aanpassen. 
 4. Het aanbod, de prijzen en/of de tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen of vervolgopdrachten. 
 5. Getoonde modellen, opgaven van capaciteiten, afmetingen, functionaliteiten, eigenschappen en andere omschrijvingen en specificaties in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van de gebruiker zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden alleen ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomsten 

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij het aanbod van de gebruiker heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer deze acceptatie echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat de gebruiker schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd. 
 2. De gebruiker is pas gebonden aan:
  a. een opdracht of bestelling zonder daaraan voorafgaand aanbod;
  b. mondelinge afspraken;
  c. aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst; na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra de gebruiker – zonder tegenwerping van de wederpartij – met de uitvoering van de opdracht, bestelling of afspraken is begonnen.

Artikel 4: Vergoeding, prijzen, tarieven 

 1. Tenzij partijen voor werkzaamheden een vaste vergoeding overeenkomen, berekent de gebruiker de vergoeding op basis van het aantal bestede uren onder toepassing van het overeengekomen/ gebruikelijke uurtarief. Bij geschillen over het aantal bestede/de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van de gebruiker bindend, behoudens tegenbewijs van de wederpartij. 
 2. De uurtarieven gelden voor alle weekdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en met zondag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) voor de tussen partijen overeengekomen tijdstippen. 
 3. Bij spoedopdrachten of indien de werkzaamheden op verzoek van de wederpartij plaatsvinden buiten de normale werktijden (nacht), mag de gebruiker een toeslag berekenen over het uurtarief. 
 4. De gebruiker mag een overeengekomen vaste vergoeding verhogen indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat de overeen- gekomen/verwachte hoeveelheid werk niet goed werd ingeschat, deze inschattingsfout niet te wijten is aan de gebruiker en in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd de werkzaamheden te verrichten tegen de overeengekomen vergoeding. 
 5. De in een aanbod, prijs- of tarieflijst vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals transportkosten, reiskosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden
 6. a. Indien zich tussen het sluiten en de uitvoering van de transport overeenkomst voor de gebruiker (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen door wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de benodigde onderdelen of materialen, mag de gebruiker de overeengekomen prijzen en tarieven dienovereenkomstig verhogen en aan de wederpartij in rekening brengen.b. Bij prijs- of tariefverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst mag de consument de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbinden. Tenzij de consument binnen 14 dagen na mededeling van de prijs- of tariefwijziging aangeeft gebruik te willen maken van zijn ontbindingsrecht, mag de gebruiker er vanuit gaan dat de consument met deze wijziging heeft ingestemd. 

Artikel 5: Inschakeling derden 

Als de gebruiker dit nodig acht, mag hij bepaalde leveringen en werkzaamheden door derden laten verrichten. 

Artikel 6: Verplichtingen van de wederpartij

 1. De wederpartij zorgt ervoor dat: 
   1. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie (waaronder vergunningen, ontheffingen, beschikkingen e.d.) tijdig en op de door de gebruiker gewenste wijze aan hem ter beschikking stelt; 
   2. alle aan de vergunningen, ontheffingen, beschikkingen e.d. verbonden verplichtingen, beperkingen of overige voorwaarden worden nageleefd; 
   3. de gebruiker op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot de locatie waar de overeengekomen werkzaamheden moeten plaatsvinden (hierna: “de werklocatie”); 
   4. de werklocatie in een zodanige staat is dat de gebruiker ongehinderd de werkzaamheden kan verrichten en voortzetten;
   5. de door hem ingeschakelde derden hun werkzaamheden en leveringen op een zodanige wijze verrichten, dat de gebruiker hierdoor niet wordt belemmerd en geen vertraging ondervindt bij de uitvoering van de overeenkomst; 
   6. de gebruiker vóór aanvang van de werkzaamheden op de hoogte wordt gesteld van de ligging van kabels, leidingen e.d.; 
   7. de gebruiker op de werklocatie kosteloos kan beschikken over de door de hem gewenste aansluitmogelijkheden voor elektriciteit (krachtstroom), gas en water. Verloren arbeidsuren als gevolg van water-, gas- of stroomuitval zijn voor rekening van de wederpartij; 
   8. op de werklocatie een ruimte beschikbaar is waar gereedschap- pen e.d. van de gebruiker opgeslagen of opgeborgen kunnen worden zonder dat beschadiging of diefstal kan plaatsvinden; 
   9. op de werklocatie kosteloos de door de gebruiker en/of diens onderaannemers in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn; 
   10. hij alle betalingen met betrekking tot BUMA, STEMRA en SENA evenals andere rechten die voorvloeien uit het (mechanisch of live) ten gehore brengen van muziek in openbare of besloten gelegenheden tijdig en volledig voldoet. Dit geldt ook voor alle rechten voortvloeiend uit het vastleggen van muziek op beeld en/of geluidsdragers met gebruikmaking van door de gebruiker aan de wederpartij ter beschikking gestelde zaken. De wederpartij vrijwaart de gebruiker voor eventuele aanspraken van derden in dit kader. 
   11. op de werklocatie (tenzij anders overheen gekomen) eten en drinken aanwezig is voor de gebruiker.  Deze dienen kosteloos en van goede kwaliteit (geen fastfood) te zijn voor de gebruiker. 
 1. De wederpartij zorgt ervoor, dat de verstrekte informatie juist en volledig is en vrijwaart de gebruiker voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van deze informatie. 
 2. De gebruiker behandelt de door de wederpartij verstrekte informatie vertrouwelijk en verstrekt deze alleen aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. 
 3. De wederpartij is aansprakelijk voor verlies, diefstal en overige schade aan de gereedschappen e.d. die de gebruiker tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de wederpartij gebruikt of heeft opgeslagen. Daaronder valt tevens schade ontstaan door onvolkomenheden, mankementen e.d. op de werklocatie. 
 4. Indien de wederpartij niet (tijdig) aan voornoemde verplichtingen voldoet, mag de gebruiker de uitvoering van de overeenkomst opschorten totdat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten en overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij. 
 5. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en de gebruiker niet direct nakoming verlangt, tast dit het recht van de gebruiker niet aan om later alsnog nakoming te verlangen.

Artikel 7: Levering, (op)leveringstermijnen 

1. Overeengekomen termijnen zijn nooit fatale termijnen. Indien de gebruiker zijn verplichtingen niet (tijdig) nakomt, moet de wederpartij hem schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze alsnog na te komen. 

2. De gebruiker mag de overeenkomst in gedeelten uitvoeren en iedere deellevering of -prestatie afzonderlijk factureren. 

3. Het risico voor de te leveren zaken gaat op de wederpartij over op het moment dat deze het pand, het magazijn of de winkel van de gebruiker verlaten of de gebruiker aan hem heeft meegedeeld dat de zaken kunnen worden afgehaald. 

Artikel 8: Voortgang, uitvoering overeenkomst 

1. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van het werk of de overeengekomen levering van zaken wordt vertraagd doordat:
a. de gebruiker niet tijdig alle noodzakelijke informatie van de wederpartij heeft ontvangen;
b. de gebruiker niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit) betaling van de wederpartij heeft ontvangen;
c. er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de wederpartij komen; heeft de gebruiker recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn en op vergoeding van de hiermee gemoeide kosten  schade, zoals eventuele wachturen. 

2. De gebruiker spant zich in de overeengekomen werkzaamheden en leveringen binnen de hiervoor overeengekomen en geplande tijd te realiseren, voor zover dit redelijkerwijs van hem kan worden verlangd. Indien de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij wordt bespoedigd, mag de gebruiker de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten in rekening brengen bij de wederpartij. 

3. De gebruiker voert het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit op zodanige wijze, dat daardoor schade aan personen, zaken of het milieu zoveel mogelijk wordt beperkt. De gebruiker volgt de in dit kader door of namens de wederpartij gegeven orders en aanwijzingen zoveel mogelijk op. 

4. De gebruiker informeert de wederpartij over de gevolgen voor de overeengekomen prijzen, tarieven en termijnen:
a. bij door de wederpartij gewenste wijzigingen in het overeengekomen werk/de overeengekomen leveringen;
b. indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze 

als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kan worden uitgevoerd. In dit geval overlegt de gebruiker eerst met de wederpartij over de gewijzigde uitvoering. Indien uitvoering onmogelijk is geworden, heeft de gebruiker in ieder geval recht op volledige vergoeding van de al verrichte werkzaamheden en leveringen. 

Artikel 9: Meer- en minderwerk 

1. Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de wederpartij of noodzakelijkerwijs uit de overeengekomen werkzaamheden voortvloeiende extra werkzaamheden en leveringen die niet zijn opgenomen in het aanbod of de opdracht. 

2. Meer- en minderwerk wordt schriftelijk tussen de gebruiker en de wederpartij overeengekomen. De gebruiker is pas gebonden aan mondelinge afspraken na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra hij zonder tegenwerping van de wederpartij met de uitvoering van deze afspraken is begonnen. 

3. Verrekening van meer- en minderwerk vindt in ieder geval plaats bij:
a. wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht;
b. onvoorziene kostenverhogingen of -verlagingen en afwijkingen van verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden/aantallen.
4. Verrekening van meer- en/of minderwerk vindt bij de eindafrekening plaats, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

Artikel 10: Oplevering, goedkeuring en onderhoudstermijn

1. Op het moment dat de overeengekomen werkzaamheden afgerond zijn en de geïnstalleerde zaken gebruiksklaar zijn informeert de gebruiker de wederpartij hierover.

2. De werkzaamheden zijn conform de overeenkomst opgeleverd, op het moment dat de wederpartij deze werkzaamheden en de werking van de geïnstalleerde zaken heeft gecontroleerd en de opleverstaat of werkbon voor goedkeuring heeft getekend. 

3. De werkzaamheden worden geacht te zijn goedgekeurd indien:
a. de wederpartij een verstrekte opleverstaat of werkbon niet binnen 2 weken getekend aan de gebruiker retourneert en hij binnen deze termijn ook niet heeft gereclameerd;

b. de gebruiker geen opleverstaat of werkbon heeft verstrekt en de wederpartij niet binnen 2 weken na afronding van de werkzaamheden heeft gereclameerd;

c. de geïnstalleerde zaken al voor het verstrijken van voornoemde termijn door de wederpartij in gebruik zijn genomen.

4. Nog niet verrichte/niet beëindigde werkzaamheden van door of namens de wederpartij ingeschakelde derden, die van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van de zaken, zijn geen reden tot onthouding van een goedkeuring. 

5. Kleine gebreken die op eenvoudige wijze in een tussen partijen overeengekomen onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zijn geen reden tot onthouding van een goedkeuring, mits deze gebreken niet aan een ingebruikneming in de weg staan. Bij gebreke van een overeengekomen termijn, geldt een onderhoudstermijn van 30 dagen na oplevering. De gebruiker herstelt de geconstateerde kleine gebreken binnen deze onderhoudstermijn. 

6. Indien de wederpartij na de oplevering of onderhoudstermijn nog gebreken, onvolkomenheden e.d. constateert, gelden hiervoor de bepalingen van het klachtartikel. 

Artikel 11: Emballage 

1. Emballage die bestemd is om meerdere malen te gebruiken, blijft eigendom van de gebruiker en mag door de wederpartij niet voor andere doeleinden worden gebruikt, dan waarvoor ze bedoeld is. 

2. De gebruiker bepaalt of de wederpartij de emballage moet retourneren of dat hij deze zelf ophaalt en voor wiens rekening dit laatste gebeurt. 

3. De gebruiker mag voor deze emballage statiegeld aan de weder- partij berekenen. Indien de emballage door de wederpartij franco wordt geretourneerd binnen de overeengekomen termijn, zal de gebruiker de emballage terugnemen. Het statiegeld wordt dan aan de wederpartij terugbetaald of verrekend met het statiegeld voor de emballage van een volgende levering. De gebruiker mag hierbij 10% handelingskosten in mindering brengen op het terug te betalen of te verrekenen bedrag. 

4. Indien de emballage beschadigd is, incompleet is of teniet is gegaan, is de wederpartij aansprakelijk voor deze schade en vervalt zijn recht op terugbetaling van het statiegeld. Indien deze schade hoger uitvalt dan het in rekening gebrachte statiegeld, hoeft de gebruiker de emballage niet terug te nemen. Hij mag deze dan tegen kostprijs, verminderd met het door de wederpartij betaalde statiegeld, bij de wederpartij in rekening brengen. 

5. Voor eenmalig gebruik bestemde emballage mag de gebruiker bij de wederpartij achterlaten. Eventuele kosten voor het afvoeren zijn dan voor rekening van de wederpartij. 

Artikel 12: Huur en verhuur van zaken 

1. Dit artikel is van toepassing op iedere tussen de gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomst met betrekking tot de verhuur van zaken of het anderszins door de gebruiker tijdelijk ter beschikking stellen van zaken aan de wederpartij. 

2. De gebruiker mag een waarborgsom vaststellen die de wederpartij vóór ingang van de huurperiode aan de gebruiker moet voldoen. 

3. De gebruiker mag de wederpartij vragen zich te legitimeren en/of een kopie van het legitimatiebewijs van de wederpartij verlangen. 

4. De gebruiker bepaalt of hij het gehuurde bij de wederpartij bezorgt of dat de wederpartij het gehuurde moet ophalen. 

5. De wederpartij zorgt ervoor dat: 

 1. hij het gehuurde bij ophalen of ontvangst op zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen e.d. controleert. Eventuele gebreken, defecten, beschadigingen e.d. meldt hij op dat moment direct aan de gebruiker. Bij gebreke daarvan wordt het gehuurde geacht zonder gebreken/defecten en in onbeschadigde staat aan de wederpartij te zijn meegegeven of afgeleverd; 
 2. de aflever- of ophaallocatie direct bereikbaar is voor laden/ lossen, indien de gebruiker het gehuurde aflevert of ophaalt; 
 3. hij over een deugdelijk transportmiddel beschikt, indien hij het gehuurde zelf ophaalt en retourneert aan de gebruiker. Het transportrisico is voor de wederpartij; 
 4. hij het gehuurde conform het doel waarvoor het gefabriceerd/ bedoeld is gebruikt; 
 5. hij het gehuurde conform de eventuele instructies, gebruiksaanwijzingen e.d. van de gebruiker gebruikt of zelf over voldoende kennis en ervaring beschikt om het gehuurde op de juiste wijze te gebruiken; 
 6. het gehuurde gedurende de huurperiode in goede staat blijft. De wederpartij is aansprakelijk voor alle tijdens de huurperiode ontstane schade en meldt deze direct na ontstaan aan de gebruiker onder opgaaf van alle bijzonderheden. Herstel van schade, het vervangen van (kapotte) onderdelen, het verhelpen van storingen en/of andere (reparatie)werkzaamheden mag alleen worden uitgevoerd door de gebruiker of – na diens uitdrukkelijke toestemming – op aanwijzing van de gebruiker; 
 7. hij de gebruiker direct informeert indien er sprake is van be- slaglegging op het gehuurde of gegronde vrees hiervoor. Onder beslaglegging wordt mede begrepen fiscaal bodembeslag. De wederpartij informeert de beslaglegger direct dat het gehuurde eigendom is van de gebruiker; 
 8. hij het gehuurde na afloop van de huurperiode in de staat en in de emballage waarin het zich bij ontvangst bevond aan de gebruiker retourneert of voor afhalen ter beschikking stelt. Eventuele kosten in verband met tenietgaan of vermissing (van onderdelen) van het gehuurde en noodzakelijke kosten voor reiniging en reparatie zijn voor rekening van de wederpartij.

6. Tenzij de gebruiker de wederpartij anders informeert, valt het gehuurde niet meer onder een verzekering van de gebruiker vanaf het moment dat het gehuurde het terrein/de opslagplaats van de gebruiker verlaat. Vanaf dat moment moet de wederpartij het gehuurde zelf passend verzekeren voor verlies, diefstal en schade dan wel – indien deze situaties zich voordoen – de hiermee gemoeide kosten zelf dragen.

7. De gebruiker inspecteert het gehuurde direct na retournering. De wederpartij mag bij deze inspectie aanwezig zijn.

8. De wederpartij is over de gehele overeengekomen huurperiode de huurprijs verschuldigd. Deze huurperiode gaat in op het moment dat het gehuurde:
a. voor afhalen gereed staat, indien de wederpartij het gehuurde
ophaalt; 

b. bij de wederpartij wordt afgeleverd, indien de gebruiker het gehuurde bij de wederpartij bezorgt. De huurperiode eindigt op het moment dat het gehuurde inclusief alle bijbehorende onderdelen en toebehoren door de gebruiker retour is ontvangen. Te laat ophalen of eerder retourneren van het gehuurde door de wederpartij heeft geen invloed op de overeengekomen huurperiode. 

9. Indien de gebruiker het gehuurde bij de wederpartij bezorgt, worden vertragingen die ontstaan tijdens het laden, het transport en het lossen van het gehuurde onder de huurperiode begrepen indien deze vertragingen te wijten zijn aan omstandigheden die in redelijkheid voor risico van de wederpartij komen. Deze vertragingen leiden niet tot een latere aanvang van de huurperiode. 

10. De huurperiode wordt verlengd met iedere aan de wederpartij toe te rekenen vertraging in de teruggave van het gehuurde. Deze omvat ook de tijd die gemoeid is met reparaties, reiniging e.d. van het gehuurde als gevolg van nalatigheid van de wederpartij. De gebruiker kan dan van de wederpartij betaling verlangen van de over de verlenging verschuldigde huurprijs en vergoeding van alle door de vertraging geleden schade. 

11. Indien de wederpartij het gehuurde – om welke reden dan ook – niet aan de gebruiker retourneert, is hij verplicht alle hierdoor geleden schade van de gebruiker te vergoeden, waaronder de nieuwwaarde van het gehuurde en de gederfde winst. 

12. De gebruiker mag alle voor rekening van de wederpartij komende kosten en schade verrekenen met de van de wederpartij ontvangen waarborgsom. 

13. Het gehuurde blijft altijd eigendom van de gebruiker. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker, mag de wederpartij het gehuurde niet onderverhuren, aan derden in gebruik geven, derden rechten verstrekken op het gehuurde of wijzigingen op of aan het gehuurde aanbrengen. De wederpartij voorkomt dat bij derden de verwachting of indruk wordt gewekt, dat hij tot verdere beschikking over het gehuurde bevoegd is.

Artikel 13: Klachten 

1. De wederpartij controleert de geleverde zaken direct na ontvangst en vermeldt eventuele zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen en/of afwijkingen in aantallen op de vrachtbrief of begeleidende bon of meldt deze – bij gebreke daarvan – binnen 2 werkdagen schriftelijk aan de gebruiker. Indien dergelijke klachten niet tijdig worden gemeld, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden. 

2. Overige klachten over de geleverde zaken meldt de wederpartij direct na ontdekking – maar uiterlijk binnen de overeengekomen garantietermijn – schriftelijk aan de gebruiker. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 1 jaar na levering. 

3. Klachten over verrichte werkzaamheden meldt de wederpartij direct na ontdekking – maar uiterlijk binnen een door de gebruiker gestelde (garantie)termijn na oplevering – schriftelijk aan de gebruiker. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen (garantie)termijn is overeengeko- men, geldt een (garantie)termijn van 3 maanden. Indien dergelijke klachten niet tijdig worden gemeld, worden de werkzaamheden geacht conform de overeenkomst te zijn verricht. 

4. Bij gebreke van een tijdige klacht, is geen beroep mogelijk op een overeengekomen garantie. 

5. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op. 

6. Het vorige lid geldt niet voor de consument. 

7. De wederpartij stelt de gebruiker in staat de klacht te onderzoeken en verstrekt alle hiervoor relevante informatie. Indien voor het onderzoek retourzending noodzakelijk is of de gebruiker de klacht ter plaatse moet onderzoeken, geschiedt dit voor rekening van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico is altijd voor de wederpartij.

8. Retourzending vindt plaats op een door de gebruiker te bepalen wijze en in de originele verpakking of emballage. 

9. Geen klachten zijn mogelijk over:
a. in de branche geaccepteerde geringe afwijkingen wat betreft
opgegeven capaciteiten, functionaliteiten, afmetingen e.d.; 

b. gebreken of defecten die geheel/gedeeltelijk het gevolg zijn van
normale slijtage; 

c. zaken die na ontvangst door de wederpartij van aard en/of
samenstelling zijn veranderd of anderszins zijn gewijzigd dan wel geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt.

Artikel 14: Garanties 

1. De gebruiker voert de overeengekomen leveringen en werkzaam- heden naar behoren en conform de in zijn branche geldende normen uit, maar geeft nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk werd overeengekomen. 

2. De gebruiker staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde. 

3. Indien voor de geleverde zaken door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, geldt die garantie op dezelfde wijze tussen partijen. De gebruiker informeert de wederpartij hierover. 

4. Indien het doel waarvoor de wederpartij de zaken wil gebruiken afwijkt van het gebruikelijke doel, garandeert de gebruiker alleen dat de zaken hiervoor geschikt zijn, indien hij dit schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd. 

5. Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang de wederpartij de voor de zaken en/of werkzaamheden overeengekomen prijs/ vergoeding nog niet heeft voldaan. 

6. Het vorige lid geldt niet voor de consument.

7. Bij een terecht beroep op de garantie zorgt de gebruiker – naar zijn keuze – voor kosteloos herstel of vervanging van de zaken, het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs of vergoeding. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het aansprakelijkheidsartikel. 

8. De consument mag altijd kiezen voor kosteloos herstel of vervanging van de zaken respectievelijk het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden gevergd van de gebruiker. In dit laatste geval mag de consument de overeenkomst bij schriftelijke verklaring ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs of vergoeding verlangen. 

Artikel 15: Aansprakelijkheid 

1. Buiten de expliciet overeengekomen of door de gebruiker gegeven garanties, gegarandeerde resultaten of kwaliteitseisen aanvaardt de gebruiker geen enkele aansprakelijkheid. 

2. De gebruiker is alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van de gebruiker voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsscha- de en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten. 

3. De wederpartij neemt alle noodzakelijke maatregelen ter voorkoming of beperking van de schade. 

4. Indien de gebruiker aansprakelijk is, is de schadevergoedingsplicht altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door zijn assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door de gebruiker gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde/gehuurde zaken en/of de verrichte werkzaamheden. 

5. Uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden of had kunnen zijn met de door hem geleden schade, moet de wederpartij de gebruiker hiervoor aanspreken. 

6. In afwijking van het vorige lid geldt voor de consument een termijn van 1 jaar. 

7. Indien de gebruiker zijn werkzaamheden of leveringen moet verrichten aan de hand van door/namens de wederpartij verstrekte documenten, is hij niet verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid en volledigheid van deze documenten. 

8. Als de wederpartij onderdelen en/of materialen voor verwerking/ installatie beschikbaar stelt, is de gebruiker verantwoordelijk voor een correcte verwerking/installatie, maar niet voor de deugdelijkheid van de onderdelen of materialen zelf. 

9. De gebruiker is nooit aansprakelijk voor schade als gevolg van door/namens de wederpartij uitgevoerde werkzaamheden of leveringen. 

10. De gebruiker is niet aansprakelijk – en de wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie – indien de schade is ontstaan door:
a. ondeskundig gebruik, gebruik in strijd met het doel van het geleverde of in strijd met de door/namens de gebruiker verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, handleidingen e.d.;

b. ondeskundige bewaring (opslag), ondeskundig onderhoud of ondeskundige/onjuiste installatie van de geleverde zaken door/ namens de wederpartij;

c. fouten, onvolledigheden, gebreken e.d. in de door/namens de wederpartij aan de gebruiker verstrekte/ voorgeschreven informatie, onderdelen en/of materialen;

d. aanwijzingen of instructies van/namens de wederpartij;

e. of als gevolg van een keuze van de wederpartij die afwijkt van wat de gebruiker adviseerde en/of gebruikelijk is;

f. het gebruik van verouderde configuratie door de wederpartij; g. aantasting van de zaken door van buiten komende invloeden anders dan invloeden waartegen de zaken normaliter bestand zouden moeten zijn, zoals brand, blikseminslag e.d.;

h. of doordat door/namens de wederpartij (reparatie) werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de gebruiker. 

11. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart de gebruiker uitdrukkelijk voor eventuele aanspraken van derden. 

12. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van de gebruiker of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hier tegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal de gebruiker de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden. 

Artikel 16: Betaling 

1. De gebruiker mag altijd een (gedeeltelijke) vooruitbetaling of andere zekerheid voor betaling vragen. De gevraagde vooruitbetaling bedraagt voor consumenten maximaal 100% van de overeengekomen prijs. 

2. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien niet binnen deze betaaltermijn bezwaar is gemaakt. 

3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de wederpartij aan de gebruiker een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend. 

4. In voornoemde situatie geldt voor de consument een vertragingsrente ter grootte van 6% op jaarbasis, tenzij de wettelijke rente hoger is. In dat geval geldt de wettelijke rente. 

5. Indien na aanmaning betaling alsnog uitblijft, mag de gebruiker bovendien aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,00. 

6. De gebruiker geeft aan de consument bij genoemde aanmaning minimaal een termijn van 15 dagen om alsnog te betalen. Blijft betaling opnieuw uit, dan bedragen de buitengerechtelijke incassokosten voor de consument: 

a. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00); 

b. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering; 

c. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering; 

d. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering; 

e. 0,5% van het meerdere van de hoofdsom. Dit alles met een absoluut maximum van € 6.775,00. 

7. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten mag de gebruiker de hoofdsom van de vordering na verloop van 1 jaar verhogen met de in dat jaar opgebouwde vertragingsrente. 

8. Bij uitblijven van volledige betaling, mag de gebruiker de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, totdat er alsnog betaald is of hiervoor een deugdelijke zekerheid is gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft de gebruiker eveneens indien hij al voordat de wederpartij/de consument in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij/consument te twijfelen. 

9. Ontvangen betalingen brengt de gebruiker eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij bij de betaling schriftelijk wordt vermeld dat deze betrekking heeft op een latere factuur. 

10. De wederpartij mag de vorderingen van de gebruiker niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op de gebruiker heeft. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard. 

11. Het vorige lid geldt niet voor de consument. 

Artikel 17: Eigendomsvoorbehoud 

1. Alle krachtens de overeenkomst geleverde/te leveren zaken blijven eigendom van de gebruiker totdat de wederpartij aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. 

2. Deze betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de zaken, vermeerderd met vorderingen wegens verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens een toerekenbare tekortkoming van de wederpartij, zoals vorderingen tot het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes. 

3. Bij de levering van identieke, niet individualiseerbare zaken, wordt telkens de partij behorend bij de oudste facturen geacht als eerste te zijn verkocht. Het eigendomsvoorbehoud rust dus altijd op alle geleverde zaken die bij het inroepen van het eigendomsvoorbehoud nog in de voorraad, winkel en/of inboedel van de wederpartij aanwezig zijn. 

4. De wederpartij mag de zaken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen, mits hij bij zijn afnemers ook een eigendomsvoorbehoud op deze zaken bedingt. 

5. Zolang op de zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij deze niet op enige wijze verpanden of in de feitelijke macht van een financier brengen. 

6. De wederpartij informeert de gebruiker direct schriftelijk indien derden stellen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken. 

7. Zolang de wederpartij de zaken onder zich heeft, bewaart hij deze zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van de gebruiker.

8. De wederpartij zorgt voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering, dat de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd. Hij geeft de gebruiker op diens eerste verzoek inzage in de verzekeringspolis en bijbehoren- de premiebetalingsbewijzen. 

9. Indien de wederpartij handelt in strijd met dit artikel of de gebruiker een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, mogen de gebruiker en zijn werknemers het terrein van de wederpartij betreden en de zaken terugnemen. Dit tast het recht van de gebruiker op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een schriftelijke verklaring, te ontbinden niet aan. 

Artikel 18: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.


1. De gebruiker mag de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden op het tijdstip waarop de wederpartij:
a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag hiertoe is gedaan;
b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (delen van) zijn vermogen verliest.

2. De wederpartij informeert de curator of bewindvoerder altijd over de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden. 

Artikel 19: Overmacht 

1. Bij overmacht van de wederpartij of de gebruiker, mag laatstgenoemde de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden of de nakoming van zijn verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn opschorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. 

2. Onder overmacht van de gebruiker wordt verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van de gebruiker, van de door hem ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan zijn zijde. 

3. In de volgende omstandigheden is in ieder geval sprake van overmacht bij de gebruiker: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van de gebruiker of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de bij het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en (op)leveringsproblemen en het verloren/teniet gaan of beschadigd raken van te verhuren zaken op een zodanig tijdstip dat de gebruiker deze in redelijkheid niet kan hebben vervangen of hersteld bij aanvang van de huurperiode. 

4. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst al gedeeltelijk is uitgevoerd, moet de wederpartij zijn verplichtingen jegens de gebruiker tot aan dat moment nakomen.

Artikel 20: Annulering, opschorting 

1. Indien de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering wil annuleren, mag de gebruiker van de wederpartij een gefixeerde schadevergoeding vragen voor alle gemaakte kosten en de door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Naar keuze van de gebruiker en afhankelijk van de al verrichte werkzaamheden en/of leveringen bedraagt deze schadevergoeding 20 tot 100% van de overeengekomen prijs. 

2. Indien de wederpartij een geplande afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt of verzet, mag de gebruiker de daarvoor gereserveerde tijd op basis van het overeengekomen/gebruikelijke uurtarief bij hem in rekening brengen. 

3. De wederpartij vrijwaart de gebruiker voor uit de annulering voortvloeiende aanspraken van derden. 

4. De gebruiker mag de verschuldigde schadevergoeding verrekenen met alle door de wederpartij betaalde bedragen en eventuele tegenvorderingen van de wederpartij. 

5. Bij opschorting van de overeenkomst op verzoek van de wederpar- tij, is de vergoeding voor alle verrichte leveringen/werkzaamheden per direct opeisbaar en mag de gebruiker deze bij de wederpartij in rekening brengen. Dit geldt ook voor al gemaakte kosten, kosten voortvloeiend uit de opschorting en/of uren die op het moment van opschorting al door de gebruiker zijn gereserveerd voor de opschortingperiode. 

6. Kosten die voor de gebruiker voortvloeien uit het hervatten van de levering(en)/werkzaamheden, zijn voor rekening van
de wederpartij. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de opschorting niet kan worden hervat, mag de gebruiker de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden.

Artikel 21: Toepasselijk recht, bevoegde rechter 

1. Op de tussen partijen gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten. 

3. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de gebruiker, maar de gebruiker be- houdt altijd het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de wederpartij. 

4. Ongeacht de keuze van de gebruiker, behoudt de consument altijd het recht het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter. De consument moet deze keuze binnen een maand na ontvangst van de dagvaarding kenbaar maken aan de gebruiker. 

5. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, mag de gebruiker er voor kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de wederpartij gevestigd is.

Artikel 22: Publicaties 

Foto- en filmopnames van evenementen waaraan wij onze medewerking verlenen in welk opzicht dan ook, mogen door ons voor alle zakelijke doeleinden gebruikt worden. Echter zullen wij bij het prominent gebruik maken van foto en film materiaal voor bijvoorbeeld folders, posters etc. de klant hiervan in kennis stellen.